Pina Bausch & Tanztheater Wuppertal, A Portrait by Peter Lindbergh

Channel 4/England´s Lane Prod., Beta, R.: Peter Lindbergh
Beobachtungen bei dem Stück « Der Fensterputzer » von Pina Bausch